Universidade responsable: Universidade de Vigo
Código RUCT: 2501125
Centros onde se imparte: FCETOU (campus de Ourense)
Coordinación do título: Consulta Coordinación
Rama de coñecemento: Xurídico-Social
Nº de créditos: 240 ECTS
Duración: 4 anos
Tipo de ensino/modalidade: Presencial
Nº prazas de novo ingreso: 60
Idioma no que se imparte o título: Galego e castelán
Normativa de permanencia: Normativa da UVigo
Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos: Normativa da UVigo
Data de verificación: 22/06/2009
Curso de implantación: 2009/2010
Data de autorización para a implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 13/11/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 (BOE 01/11/2010 e DOG 05/11/2010)
Data de acreditación: 11/07/2017
Memoria do título: memoria vixente