Inicio

Matrícula 2023/2024

 
 

Bolsas de estudo

A Universidade de Vigo convocará bolsas para o estudantado matriculado no curso 2023/2024 no Grao en Turismo ou no programa conxunto (PCEO) dos graos en Turismo e Xeografía e Historia ao abeiro da colaboración entre a institución académica e a Deputación de Ourense.

 

Grao en Turismo PCEO Turismo-Historia

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.

A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 30/01/2009. Posteriormente, con data 23/07/2015, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit