Inicio

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.

A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 30/01/2009. Posteriormente, con data 23/07/2015, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit