Composición

Equipo decanal

Cruz González, María Montserrat
de los Ríos Sánchez, Juan Manuel
González Sánchez, María Beatriz

Sánchez Sellero, Francisco Xabier
Tugores Martorell, Francisco
Vaquero García, Alberto

Persoal Docente e Investigador permanente

Alén González, María Elisa
Álvarez Díaz, Marcos
Araújo Vila, Noelia
Da Rocha Álvarez, Jose María
de Carlos Villamarín, Pablo
Del Río Rama, María de la Cruz
Diéguez Castrillón, María Isabel
Docampo Parente, Jerónimo
Fernández Vázquez, María Teresa
Fraiz Brea, José Antonio
Gallego Rodríguez, María Elena
García Llorens, Luís Vicente
González Sánchez, María Beatriz
Gueimonde Canto, Ana
López Valeiras Sampedro, Ernesto
Lago Peñas, Santiago

Mareque Álvarez-Santullano, Mercedes
Mazaira Castro, Andrés
Molina Abraldes, Antonio
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo
Pérez González, Ana
Pintos Clapés, Juan
Rivero Fernández, María Dolores
Rodríguez Comesaña, Lorenzo
Rodríguez López, Nuria
Rodríguez Méndez, Miguel Enrique
Rodríguez-Toubes Muñiz, Diego
Sánchez Fernández, Patricio
Vázquez Abad, Jesús
Vázquez Barquero, José Ángel
Villanueva Villar, Mónica

Persoal Docente e Investigador non permanente

Pereira Lorenzo, Nemesio
Reyes Santías, Francisco

Tugores Blanco, Laia Francina

Estudantado

Araujo Araujo, Pilar Aurora
Carballo Cabido, Christian
Ferreiro Ferradás, Ania
González González, David

González González, Pablo
Martínez Fernández, Raúl
Razzak , lmran
Tejedor Rey, Marcelo

Persoal de Administración e Servizos

Alvarez Ogando, Mª Catalina
Cacheiro González, José

Castro Vázquez, María Carmen
León Fernández, Jaime Roberto

 

Funcións

 • A elaboración, aprobación e modificación da proposta de regulamento de réxime interno
 • A elección e revogación do decano ou decana ou director ou directora
 • A aprobación da proposta de distribución do orzamento anual do centro e da súa execución
 • A implantación e seguimento dos planos de estudo
 • O coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos dos centros
 • A resolución de conflitos que podan producirse no seo do centro
 • A promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinanzas e actividades complementarias esixidas para obter os títulos
 • A proposición e aplicación das normas de selección de estudantes e a valoración do seu rendemento e aproveitamento
 • A preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinanzas complementarias, así como habilitación de medidas de control do cumprimento das obrigas docentes
 • A coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado materias de libre configuración do seu currículo
 • A distribución dos espazos que lle sexan asignados
 • Calquera outra atribuída nos presentes estatutos

 

Acordos

2024: 16-II
2023: 17-III | 19-IV | 25-IV | 5-VI | 19-VI | 11-VII | 6-X | 26-X | 22-XI | 20-XII
2022: 2-II | 9-II | 11-II | 16-III | 5-V | 10-V | 3-VI | 13-VII | 10-X | 2-XI | 21-XII | 28-XII
2021: 4-II | 25-II | 2-III | 26-III | 11-VI | 7-VII | 15-X | 19-XI | 21-XII | 29-XII
2020: 15-I | 14-II | 21-II | 11-III | 29-IV | 28-V | 8-VI | 26-VI | 29-VII | 15-X | 12-XI | 27-XI | 18-XII | 30-XII
2019: 9-IV | 12-IV | 3-V | 9-V | 24-V | 4-VII | 22-VII | 25-IX | 25-XI | 18-XII
2018: 27-II | 14-V | 6-VI | 28-VI | 6-VII | 20-IX | 5-XII | 19-XII
2017: 8-II | 24-II | 29-III | 15-VI | 4-VII | 13-VII | 21-XII
2016: 13-X | 28-X | 22-XII

Convocatorias

2024: 16-II
2023: 17-III | 19-IV | 25-IV | 5-VI | 19-VI | 11-VII | 6-X | 26-X | 22-XI | 20-XII
2022: 2-II | 9-II | 11-II | 16-III | 5-V | 10-V | 3-VI | 13-VII | 28-VII | 10-X | 2-XI | 21-XI | 28-XI | 21-XII | 28-XII
2021: 4-II | 25-II | 2-III | 26-III | 11-VI | 7-VII | 15-X | 19-XI | 21-XII | 29-XII
2020: 15-I | 14-II | 21-II | 11-III | 29-IV | 28-V | 8-VI | 26-VI | 29-VII | 15-X | 12-XI | 27-XI | 18-XII | 30-XII
2019: 9-IV | 12-IV | 3-V | 9-V | 24-V | 4-VII | 22-VII | 25-IX | 25-XI | 18-XII
2018: 27-II | 14-V | 6-VI | 28-VI | 6-VII | 20-IX | 5-XII | 19-XII
2017: 8-II | 24-II | 29-III | 15-VI | 4-VII | 13-VII | 21-XII
2016: 13-X | 28-X | 22-XII

Eleccións 2023