Composición

Equipo decanal

Cruz González, María Montserrat
de los Ríos Sánchez, Juan Manuel
Sánchez Sellero, Francisco Javier

Tugores Martorell, Francisco
Vaquero García, Alberto

Persoal Docente e Investigador permanente

Alén González, María Elisa
Álvarez Díaz, Marcos
Da Rocha Álvarez, Jose María
De Prada Creo, Elena
Del Río Rama, María de la Cruz
Diéguez Castrillón, María Isabel
Docampo Parente, Jerónimo
Fernández Vázquez, María Teresa
Fraiz Brea, José Antonio
Gallego Rodríguez, María Elena
García Llorens, Luís Vicente
González Sánchez, María Beatriz
Gueimonde Canto, Ana
López Valeiras Sampedro, Ernesto
Lago Peñas, Santiago

Mazaira Castro, Andrés
Molina Abraldes, Antonio
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo
Pérez González, Ana
Pintos Clapés, Juan
Rivero Fernández, María Dolores
Rivo López, Elena
Rodríguez Comesaña, Lorenzo
Rodríguez López, Nuria
Rodríguez Méndez, Miguel Enrique
Sánchez Fernández, Patricio
Vázquez Abad, Jesús
Vázquez Barquero, José Ángel
Villanueva Villar, Mónica

Persoal Docente e Investigador non permanente

De Carlos Villamarín, Pablo
Mareque Álvarez-Santullano, Mercedes
Pereira Lorenzo, Nemesio

Reyes Santías, Francisco
Rodríguez Campo, María Lorena
Rodríguez-Toubes Muñiz, Diego

Estudantado

Conde Delgado, Pablo
Freire Rumbao, Martín
Mariana Ghiban, Nicoleta
Martínez Fernández, José
Martínez Gándara, David
Mosquera Otero, Luis Enrique

Reinaldo Senra, Carlos
Rial Conde, Nerea
Rodríguez Chas, Ángela
Tabares Soto, María
Varela Santiago, Inés
Ventoso Chaves, Celia Rosa

Persoal de Administración e Servizos

Alvarez Ogando, Mª Catalina
León Fernández, Jaime Roberto

Santos Garrido, José Antonio

 

Funcións

 • A elaboración, aprobación e modificación da proposta de regulamento de réxime interno
 • A elección e revogación do decano ou decana ou director ou directora
 • A aprobación da proposta de distribución do orzamento anual do centro e da súa execución
 • A implantación e seguimento dos planos de estudo
 • O coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos dos centros
 • A resolución de conflitos que podan producirse no seo do centro
 • A promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinanzas e actividades complementarias esixidas para obter os títulos
 • A proposición e aplicación das normas de selección de estudantes e a valoración do seu rendemento e aproveitamento
 • A preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinanzas complementarias, así como habilitación de medidas de control do cumprimento das obrigas docentes
 • A coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado materias de libre configuración do seu currículo
 • A distribución dos espazos que lle sexan asignados
 • Calquera outra atribuída nos presentes estatutos

 

Acordos

2022: 2-II | 9-II | 11-II | 16-III | 5-V | 10-V | 3-VI | 13-VII | 10-X | 2-XI
2021: 4-II | 25-II | 2-III | 26-III | 11-VI | 7-VII | 15-X | 19-XI | 21-XII | 29-XII
2020: 15-I | 14-II | 21-II | 11-III | 29-IV | 28-V | 8-VI | 26-VI | 29-VII | 15-X | 12-XI | 27-XI | 18-XII | 30-XII
2019: 9-IV | 12-IV | 3-V | 9-V | 24-V | 4-VII | 22-VII | 25-IX | 25-XI | 18-XII
2018: 27-II | 14-V | 6-VI | 28-VI | 6-VII | 20-IX | 5-XII | 19-XII
2017: 8-II | 24-II | 29-III | 15-VI | 4-VII | 13-VII | 21-XII
2016: 13-X | 28-X | 22-XII

Convocatorias

2022: 2-II | 9-II | 11-II | 16-III | 5-V | 10-V | 3-VI | 13-VII | 28-VII | 10-X | 2-XI | 21-XI | 28-XI
2021: 4-II | 25-II | 2-III | 26-III | 11-VI | 7-VII | 15-X | 19-XI | 21-XII | 29-XII
2020: 15-I | 14-II | 21-II | 11-III | 29-IV | 28-V | 8-VI | 26-VI | 29-VII | 15-X | 12-XI | 27-XI | 18-XII | 30-XII
2019: 9-IV | 12-IV | 3-V | 9-V | 24-V | 4-VII | 22-VII | 25-IX | 25-XI | 18-XII
2018: 27-II | 14-V | 6-VI | 28-VI | 6-VII | 20-IX | 5-XII | 19-XII
2017: 8-II | 24-II | 29-III | 15-VI | 4-VII | 13-VII | 21-XII
2016: 13-X | 28-X | 22-XII

Eleccións 2023