Composición

Persoal Docente e Investigador

Marcos Álvarez Díaz
Mª Montserrat Cruz González
Juan Manuel de los Ríos Sánchez
Jerónimo Docampo Parente
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez
Elena Rivo López

Miguel Rodríguez Méndez
Francisco Javier Sánchez Sellero
Francisco Tugores Martorell
Alberto Vaquero García
Mónica Villanueva Villar

Estudantado

Pablo Conde Delgado
Martín Freire Rumbao
David Martínez Gandara

Carlos Reinaldo Senra
Ines Varela Santiago

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando

Jaime R. León Fernández

 

Funcións

  • Estudiar, asesorar e propor solucións en todos aqueles asuntos que a Xunta de Centro, as Comisións Asesoras ou o Decano, someten a súa consideración, así como resolver os asuntos de trámite
  • Todas aquelas que de acordo co previsto no regulamento de réxime interno lle sexan delegadas pola Xunta de Centro
  • Aquelas funcións que os Estatutos da Universidade de Vigo e o presente regulamento non atribúan expresamente á Xunta da Centro, ao Decano/a ou ás Xuntas de Titulación
  • As resolucións da Comisión Permanente adoptadas por delegación expresarán esta circunstancia e se consideran dictadas pola Xunta de Centro

 

Acordos

2022: 21-VII
2021: 10-III | 22-IV
2020: 11-II | 12-V
2019: 12-VI | 22-VII
2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX

Convocatorias

2022: 21-VII
2021: 10-III | 22-IV
2020: 11-II | 11-V
2019: 12-VI | 22-VII
2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX