Composición

Persoal Docente e Investigador

Marcos Álvarez Díaz
Mª Montserrat Cruz González
Juan Manuel de los Ríos Sánchez
Elena De Prada Creo
Jerónimo Docampo Parente
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez

Elena Rivo López
Miguel Rodríguez Méndez
Francisco Javier Sánchez Sellero
Francisco Tugores Martorell
Alberto Vaquero García
Mónica Villanueva Villar

Estudantado

Djbril Diouf
Antía Garel Villar
Carlos Reinaldo Senra

Andrea Rouco Fernández
María Tabares Soto

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando

Jaime R. León Fernández

 

Funcións

  • Estudiar, asesorar e propor solucións en todos aqueles asuntos que a Xunta de Centro, as Comisións Asesoras ou o Decano, someten a súa consideración, así como resolver os asuntos de trámite
  • Todas aquelas que de acordo co previsto no regulamento de réxime interno lle sexan delegadas pola Xunta de Centro
  • Aquelas funcións que os Estatutos da Universidade de Vigo e o presente regulamento non atribúan expresamente á Xunta da Centro, ao Decano/a ou ás Xuntas de Titulación
  • As resolucións da Comisión Permanente adoptadas por delegación expresarán esta circunstancia e se consideran dictadas pola Xunta de Centro

 

Acordos

2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX

Convocatorias

2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX