Composición

Persoal Docente e Investigador

Marcos Álvarez Díaz
Mª Montserrat Cruz González
Juan Manuel de los Ríos Sánchez
Jerónimo Docampo Parente
Beatriz González Sanchez
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez

Mª Dolores Rivero Fernández
Miguel Rodríguez Méndez
Francisco Xabier Sánchez Sellero
Francisco Tugores Martorell
Alberto Vaquero García
Mónica Villanueva Villar

Estudantado

Cristian Carballo Cabido
Ania Ferreiro Ferradás
David González González

Pablo González González
Raul Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando

Jaime R. León Fernández

 

Funcións

  • Estudiar, asesorar e propor solucións en todos aqueles asuntos que a Xunta de Centro, as Comisións Asesoras ou o Decano, someten a súa consideración, así como resolver os asuntos de trámite
  • Todas aquelas que de acordo co previsto no regulamento de réxime interno lle sexan delegadas pola Xunta de Centro
  • Aquelas funcións que os Estatutos da Universidade de Vigo e o presente regulamento non atribúan expresamente á Xunta da Centro, ao Decano/a ou ás Xuntas de Titulación
  • As resolucións da Comisión Permanente adoptadas por delegación expresarán esta circunstancia e se consideran dictadas pola Xunta de Centro

 

Acordos

2022: 21-VII
2021: 10-III | 22-IV
2020: 11-II | 12-V
2019: 12-VI | 22-VII
2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX

Convocatorias

2022: 21-VII
2021: 10-III | 22-IV
2020: 11-II | 11-V
2019: 12-VI | 22-VII
2018: 23-II | 31-V
2017: 23-II | 18-IV | 31-V | 4-VII | 14-IX