Os órganos de goberno son os regulados no Regulamento de Réxime Interno da FCETOU

 

Equipo Decanal

 

Francisco
Tugores Martorell

Vicedecano de Ordenación Académica

Elena
De Prada Creo

Vicedecana de Relacións Internacionais

 

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)
Jerónimo Docampo Parente (Suplente: Mª Beatriz González Sánchez)
Mónica Villanueva Villar (Suplente: Elena Rivo López)
Mª Dolores Rivero Fernández (Suplente: Elena De Prada Creo)
María Xosé Vázquez Rodríguez (Suplente: Antonio Molina Abraldes)

Estudantado

Martín Freire Rumbao
Luis Enrique Mosquera Otero
Nerel Rial Conde

Persoal de Administración e Servizos

Jaime R. León Fernández (Suplente: Catalina Álvarez Ogando)

 

Acordos

2019: 20-X

Convocatorias

2020: 19-X
2019: 25-IX

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue: Alberto Vaquero García –Secretario-)
Marcos Álvarez Díaz (suplente: Elena De Prada Creo)
Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Santiago Lago Peñas)
Elena Rivo López (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

Carlos Reinaldo Senra
David Martínez Gandara
Celia Rosa Ventoso Chaves

Persoal de Administración e Servizos

Roberto León Fernández (suplente: Catalina Álvarez Ogando)

 

Acordos

2020: 29-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 27-IX | 17-X

Convocatorias

2020: 29-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 25-IX | 17-X

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Decana)(ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorel
Mª Elena De Prada Creo (suplente: Mª Mercedes Mareque Álvarez-Santullano)
Ernesto Lopez-Valeiras Sampedro (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)
Diego Rodríguez Toubes (suplente: Nuria Rodríguez López)
Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)
Santiago Lago Peñas (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

María Tabares Soto
Luis Enrique Mosquera Otero
José Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando (suplente: José Antonio Santos Garrido)

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorell
Juan Pintos Clapés (suplente: Antonio Molina Abraldes)
Ernesto López-Valeiras Sampedro (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

María Tabares Soto
José Martínez Fernández
Celia Rosa Ventoso Chaves

Persoal de Administración e Servizos

José Antonio Santos Garrido
Catalina Álvarez Ogando

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Alberto Vaquero García
Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez (suplente: Mª Cruz Del Río Rama)
Antonio Molina Abraldes (suplente: Mª Xosé Vázquez Rodríguez)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Ana Isabel Gueimonde Canto (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)

Estudantado

Nicoleta Mariana Ghiban
Nerea Rial Conde
Ángela Rodríguez Chas

Persoal de Administración e Servizos

José Antonio Santos Garrido (suplente: Catalina Álvarez Ogando)

Composición

Presidenta

Mónica Villanueva Villar

Vogal 1

Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)

Vogal 2

Mª Elena Rivo López (suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)

Vogal 3

Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Juan Pintos Clapés)

Vogal 4 (estudantado)

Pablo Conde Delgado (suplente: Martín Freire Rumbao)

Composición

Presidenta

Mª Dolores Rivero Fernández

Vogal 1

Mª Montserrat Cruz González (suplente: Francisco Reyes Santías)

Vogal 2

Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Juan Manuel de los Ríos Sánchez)

Vogal 3

Mª Elena De Prada Creo (suplente: Nemesio Pereira Lorenzo)

Vogal 4 (estudantado)

Nicoleta Mariana Ghiban (suplente: Inés Varela Santiago)

 

Decanato

Edificio Xurídico-empresarial
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 700
secretario.eto@uvigo.es