Os órganos de goberno son os regulados no Regulamento de Réxime Interno da FCETOU

 

Equipo Decanal

 

Francisco
Tugores Martorell

Vicedecano de Ordenación Académica

María Beatriz González Sánchez
Vicedecana de Relacións Internacionais

 

Programa electoral

Descrición

Con representación dos sectores de PDI, PAS e alumnado, informa á Comisión Delegada Permanente sobre a planificación e desenvolvemento da actividade docente e outras cuestións relacionadas coa docencia.

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)
Jerónimo Docampo Parente (Suplente: Mª Beatriz González Sánchez)
Mónica Villanueva Villar (Suplente: Elena Rivo López)
Mª Dolores Rivero Fernández (Suplente: Elena De Prada Creo)
Antonio Molina Abraldes (Suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

Martín Freire Rumbao
Luis Enrique Mosquera Otero
Nerel Rial Conde

Persoal de Administración e Servizos

Jaime R. León Fernández (Suplente: Catalina Álvarez Ogando)

 

Acordos

2021: 30-IX
2020: 19-X
2019: 20-X

Convocatorias

2021:30-IX
2020:19-X
2019: 25-IX

Descrición

Con representación dos sectores de PDI, PAS e alumnado resolve todos os expedientes que se presente na facultade.

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue: Alberto Vaquero García –Secretario-)
Marcos Álvarez Díaz (suplente: Elena De Prada Creo)
Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Santiago Lago Peñas)
Elena Rivo López (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

Carlos Reinaldo Senra
David Martínez Gandara
Celia Rosa Ventoso Chaves

Persoal de Administración e Servizos

Roberto León Fernández (suplente: Catalina Álvarez Ogando)

 

Acordos

2022: 14-VII | 22-IX
2021: 27-IX | 2-XI
2020: 29-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 27-IX | 17-X

Convocatorias

2022: 14-VII | 22-IX
2021: 27-IX | 2-XI
2020: 23-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 25-IX | 17-X

Descrición

Encárgase das relacións externas da facultade, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Decana)(ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorel
Mª Elena De Prada Creo (suplente: Mª Mercedes Mareque Álvarez-Santullano)
Ernesto Lopez-Valeiras Sampedro (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)
Diego Rodríguez Toubes (suplente: Nuria Rodríguez López)
Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)
Santiago Lago Peñas (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

María Tabares Soto
Luis Enrique Mosquera Otero
José Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando (suplente: Roberto León Fernández)

Descrición

Programa e coordina as actividades culturais e deportivas da facultade, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorell
Juan Pintos Clapés (suplente: Antonio Molina Abraldes)
Ernesto López-Valeiras Sampedro (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

María Tabares Soto
José Martínez Fernández
Celia Rosa Ventoso Chaves

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando (suplente: Roberto León Fernández)

Descrición

Informa á Comisión Delegada Permanente sobre a planificación e desenvolvemento das actividades relacionadas cos laboratorios de informática, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Alberto Vaquero García
Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez (suplente: Mª Cruz Del Río Rama)
Antonio Molina Abraldes (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Ana Isabel Gueimonde Canto (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)

Estudantado

Nicoleta Mariana Ghiban
Nerea Rial Conde
Ángela Rodríguez Chas

Persoal de Administración e Servizos

Catalina Álvarez Ogando (suplente: Roberto León Fernández)

Descrición

Resolven procesos que se derivan das solicitudes de avaliación por compensación do estudantado dos graos. Con representación dos sectores de PDI e alumnado.

Composición

Presidente

Marcos Álvarez Díaz

Vogal 1

Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)

Vogal 2

Mª Elena Rivo López (suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)

Vogal 3

Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Juan Pintos Clapés)

Vogal 4 (estudantado)

Pablo Conde Delgado (suplente: Martín Freire Rumbao)

Descrición

Resolven procesos que se derivan das solicitudes de avaliación por compensación do estudantado dos graos. Con representación dos sectores de PDI e alumnado.

Composición

Presidenta

Mª Dolores Rivero Fernández

Vogal 1

Mª Montserrat Cruz González (suplente: Francisco Reyes Santías)

Vogal 2

Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Juan Manuel de los Ríos Sánchez)

Vogal 3

Mª Elena De Prada Creo (suplente: Nemesio Pereira Lorenzo)

Vogal 4 (estudantado)

Nicoleta Mariana Ghiban (suplente: Inés Varela Santiago)

 

Decanato

Edificio Xurídico-empresarial
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 700
secretario.eto@uvigo.es