Competencia Básica 1 (CB1):
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

Competencia Básica 2 (CB2):
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

Competencia Básica 3 (CB3):
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

Competencia Básica 4 (CB4):
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.

Competencia Básica 5 (CB5):
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Competencia Xeral 1 (CG1):
Capacidade de análise e síntese.

Competencia Xeral 2 (CG2):
Pensamento crítico e autocrítico.

Competencia Xeral 3 (CG3):
Habilidades relacionadas co uso de aplicacións informáticas utilizadas na xestión empresarial.

Competencia Xeral 4 (CG4):
Poder transmitir ideas, información, problemas e situacións ao público tanto especializado como non especializado.

Competencia Xeral 5 (CG5):
Habilidades de comunicación oral e escrita.

Competencia Xeral 6 (CG6):
Habilidades de comunicación a través de Internet e, dominio de ferramentas multimedia para a comunicación a distancia.

Competencia Xeral 7 (CG7):
Ler e comunicarse en inglés como lingua estranxeira.

Competencia Xeral 8 (CG8):
Comunicarse con fluidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación, persuasión e presentación.

Competencia Xeral 9 (CG9):
Capacidade de actuación eficaz dentro dun equipo de traballo.

Competencia Xeral 10 (CG10):
Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.

Competencia Xeral 11 (CG11):
Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa.

Competencia Xeral 12 (CG12):
Desenvolver as habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Competencia Xeral 13 (CG13):
Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo.

Competencia Xeral 14 (CG14):
Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado.

Competencia Específica 1 (CE1):
Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman o sistema empresarial.

Competencia Específica 2 (CE2):
Posuír e comprender coñecementos sobre as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais a respecto de como funciona a economía.

Competencia Específica 3 (CE3):
Posuír e comprender coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección.

Competencia Específica 4 (CE4):
Posuír e comprender coñecementos sobre o marco económico que regula as actividades empresariais, e a correspondente normativa.

Competencia Específica 5 (CE5):
Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial.

Competencia Específica 6 (CE6):
Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial.

Competencia Específica 7 (CE7):
Posuír e comprender coñecementos sobre as principais técnicas instrumentais aplicadas ao ámbito empresarial.

Competencia Específica 8 (CE8):
Aplicar os coñecementos adquiridos a futuras situacións profesionais e desenvolver competencias relacionadas coa elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

Competencia Específica 9 (CE9):
Identificar a xeneralidade dos problemas económicos que se suscitan nas empresas, e saber utilizar os principais instrumentos existentes para a súa resolución.

Competencia Específica 10 (CE10):
Valorar, a partir dos rexistros relevantes de información, a situación e previsible evolución dunha empresa.

Competencia Específica 11 (CE11):
Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais.

Competencia Específica 12 (CE12):
Solucionar de maneira eficaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados, incluíndo entre eles a identificación, formulación e solución dos problemas empresariais.

Competencia Específica 13 (CE13):
Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes.

Competencia Específica 14 (CE14):
Elaborar os plans e políticas nas diferentes áreas funcionais das organizacións.

Competencia Específica 15 (CE15):
Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

Competencia Específica 16 (CE16):
Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante.

Competencia Transversal 1 (CT1):
Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planificación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual como empresarial.

Competencia Transversal 2 (CT2):
Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas.

Competencia Transversal 3 (CT3):
Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos.

Competencia Transversal 4 (CT4):
Compromiso ético no traballo.

Competencia Transversal 5 (CT5):
Motivación pola calidade e mellora continua.