O Plan de Acción Titorial supón que cada estudante ten un/ha titor/a que o orientará ao longo de toda a súa carreira. Ao principio axudándolle na transición do bacharelato á vida universitaria. Posteriormente orientándoo para obter o maior froito dos seus estudos e finalmente orientándoo para a súa incorporación á vida profesional.

Normativa PAT-ANEAE FCETOU

Estudantado asignado a titores/as – curso 2022/2023
Estudantado asignado a titores/as – curso 2021/2022

 

Coordinación do PAT

Francisco Tugores Martorell
+34 988 387 215
ftugores@uvigo.es