López Blanco

Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

zlopez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01203 | Xestión de empresas

Grao en Turismo

O04G240V01203 | Dirección e xestión de entidades turísticas II