Os órganos de goberno son os regulados no Regulamento de Réxime Interno da FCETOU

 

Equipo Decanal

Vanessa María
Suárez Porto
Vicedecana de Calidade

Francisco Xabier
Sánchez Sellero

Vicedecano de Estudos de Grao e Relacións coa Empresa

 

Francisco
Tugores Martorell

Vicedecano de Ordenación Académica

María Beatriz González Sánchez
Vicedecana de Relacións Internacionais

 

Programa electoral

Descrición

Con representación dos sectores de PDI, PAS e alumnado, informa á Comisión Delegada Permanente sobre a planificación e desenvolvemento da actividade docente e outras cuestións relacionadas coa docencia.

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Suplente: Francisco Xabier Sánchez Sellero)
Jerónimo Docampo Parente (Suplente: Mª Beatriz González Sánchez)
Mónica Villanueva Villar (Suplente: Diego Rodríguez Toubes)
Mª Dolores Rivero Fernández (Suplente: Marcos Álvarez Díaz)
Antonio Molina Abraldes (Suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

Pablo González González
Raul Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

María del Carmen Castro Vázquez (Suplente: Jaime R. León Fernández)

 

Acordos

2021: 30-IX
2020: 19-X
2019: 20-X

Convocatorias

2021:30-IX
2020:19-X
2019: 25-IX

Descrición

Con representación dos sectores de PDI, PAS e alumnado resolve todos os expedientes que se presente na facultade.

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue: Alberto Vaquero García –Secretario-)
Marcos Álvarez Díaz (suplente: Mª Beatriz González Sánchez)
Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Santiago Lago Peñas)
Francisco Tugores Martorell (suplente: Diego Rodríguez Toubes)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

Christian Carballo Cabido
David González González
Raul Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

María del Carmen Castro Vázquez (Suplente: Jaime R. León Fernández)

 

Acordos

2022: 14-VII | 22-IX
2021: 27-IX | 2-XI
2020: 29-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 27-IX | 17-X

Convocatorias

2022: 14-VII | 22-IX
2021: 27-IX | 2-XI
2020: 23-IX | 30-XI
2019: 14-V | 11-VII | 25-IX | 17-X

Descrición

Encárgase das relacións externas da facultade, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Decana)(ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorel
Alberto Vaquero García (suplente: Mª Mercedes Mareque Álvarez-Santullano)
Ernesto Lopez-Valeiras Sampedro (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)
Diego Rodríguez Toubes (suplente: Nuria Rodríguez López)
Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)
Santiago Lago Peñas (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

Ania Ferreiro Ferradás
Marcelo Tejedor Rey

Persoal de Administración e Servizos

Jaime R. León Fernández (suplente: María Catalina Álvarez Ogando)

Descrición

Programa e coordina as actividades culturais e deportivas da facultade, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorell
Juan Pintos Clapés (suplente: Antonio Molina Abraldes)
Ernesto López-Valeiras Sampedro (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

David González González
Raul Martínez Fernández
Imraw Razzak

Persoal de Administración e Servizos

José Cacheiro González (suplente: Jaime R. León Fernández)

Descrición

Informa á Comisión Delegada Permanente sobre a planificación e desenvolvemento das actividades relacionadas cos laboratorios de informática, con representación dos tres sectores (PDI, PAS e alumnado).

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Alberto Vaquero García
Francisco Xabier Sánchez Sellero (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez (suplente: Mª Cruz Del Río Rama)
Antonio Molina Abraldes (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Ana Isabel Gueimonde Canto (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)

Estudantado

Christian Carballo Cabido
Pablo González González
Raul Martínez Fernández

Persoal de Administración e Servizos

María Catalina Álvarez Ogando (suplente: Jaime R. León Fernández)

Descrición

Resolven procesos que se derivan das solicitudes de avaliación por compensación do estudantado dos graos. Con representación dos sectores de PDI e alumnado.

Composición

Presidente

Marcos Álvarez Díaz

Vogal 1

Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)

Vogal 2

Alberto Vaquero García (suplente: Francisco Xabier Sánchez Sellero)

Vogal 3

Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Juan Pintos Clapés)

Vogal 4 (estudantado)

Ania Ferreiro Ferradás (suplente: Christian Carballo Cabido)

Descrición

Resolven procesos que se derivan das solicitudes de avaliación por compensación do estudantado dos graos. Con representación dos sectores de PDI e alumnado.

Composición

Presidenta

Mª Dolores Rivero Fernández

Vogal 1

Mª Montserrat Cruz González (suplente: Francisco Reyes Santías)

Vogal 2

Francisco Xabier Sánchez Sellero (suplente: Juan Manuel de los Ríos Sánchez)

Vogal 3

María de la Cruz Del Río Rama (suplente: Nemesio Pereira Lorenzo)

Vogal 4 (estudantado)

David González González (suplente: Pablo González González)

 

Decanato

Edificio Xurídico-empresarial
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 700
secretario.eto@uvigo.es